การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ INTERNATIONAL DRIVING LICENSE

การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ INTERNATIONAL DRIVING LICENSE

   การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ ต้องทำการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ก่อนดำเนินการ

หลักฐานประกอบคำขอ

   > หนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้เดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข(ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ

   > บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ

   > ใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี (ซึ่งยังไม่หมดอายุ) หรือตลอดชีพ

   >  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม ไม่มีวิวหลังรูป

   >  ค่าธรรมเนียม 505 บาท 

ขั้นตอนการดำเนินการ

   >  ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ

   >  ชำระค่าธรรมเนียม

   >  รับใบขับขี่

สถานที่ติดต่อ

   >  ส่วนกลางติดต่อที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

   >  ส่วนภูมิภาคติดต่อที่ สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด

   >   ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1584


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ