หลักสูตร อบรมภาคทฤษฎี

หลักสูตร อบรมภาคทฤษฎี

ทุกวัน

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 500 บาท
จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง

การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 1 ชั่วโมง

มารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้บาดเจ็บ 1 ชั่วโมง

กำหนดการฝึกอบรม
เวลา ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
08.00 – 10.00น.
(2ชั่วโมง)
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.00 – 11.00 น.
(1 ชั่วโมง)
การขับรถอย่างปลอดภัย
11.00 – 12.00 น.
(1 ชั่วโมง)
มารยาทในการขับรถ
หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
จำนวน 2 ชั่วโมง 200 บาท ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง

การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 1 ชั่วโมง

มารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง

กำหนดการฝึกอบรม
เวลา ภาคทฤษฎี (รวม 1 ชั่วโมง)
08.00 – 15.00 น.
(1 ชม)
การขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ
12.00-13.00น. พักเที่ยง

หลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ