หลักสูตร สอนขับรถจักรยานยนต์

หลักสูตร สอนขับรถจักรยานยนต์

เปิดสอนทุกวัน

จํานวน 15 ชั่วโมง 1,000 บาท
เปิดทำการสอนทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 น – 21.00 น. ประกอบด้วย
ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จํานวน 6 ชั่วโมง ดังนี้

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วย รถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง

ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาท และหลักพื้นฐาน การขับขี่ปลอดภัย 2 ชั่วโมง

ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ 1 ชั่วโมง

ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 1 ชม.

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ดังนี้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ชั่วโมง ได้แก่

การเตรียมตัวก่อนการขับขี่

การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่

การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่

การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล

การเปลี่ยนเกียร์

การเบรก

การควบคุมความเร็ว

การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

การเบรก

การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอส

การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง

การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน

การทรงตัวบนไมร้างลูกระนาด

การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน

การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก



หลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ