สมัครเรียน

แบบฟอร์มสมัครเรียน (1/2)


กรุณาเลือกหลักสูตร
กรุณาเลือกสาขา

ข้อมูลผู้เรียน


กรุณากรอกอีเมล/อีเมลไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกรหัสผ่าน
กรุณากรอกชื่อจริง
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์ติดต่อ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน และเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว (แบบขอใหม่) ที่โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐไดร์ฟวิ่ง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้
  • ทดสอบตาบอดสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียนขับรถและเข้าสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
วันเวลาและสถานที่
เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกหัดขับรถ
 • เปิดทำการทุกวัน
 • เวลา 06.00 - 21.00 น.
 • สถานที่สนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง (หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน) ซอยเทียนทะเล 23 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เรียนภาคทฤษฎี เข้ารับการอบรม
 • เปิดทำการทุกวัน
 • เวลา 07.00 - 16.00 น.
 • สถานที่ ห้องอบรม ชั้น 3 โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง เลขที่ 28 ซอยพระรามที่สอง 69 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
สอบใบอนุญาตขับขี่
 • วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
 • เวลา 08.00 -14.00 น.
สถานที่สอบ
 • สอบภาคทฤษฎีที่ห้องทดสอบภาคทฤษฎี ชั้น 2โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง เลขที่ 28 ซอยพระรามที่สอง 69 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 • สอบภาคปฏิบัติที่สนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถ (หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน) ซอยเทียนทะเล 23 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
อัตราค่าเรียน และค่าธรรมเนียม
 • หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง พร้อมสอบใบขับขี่ อัตราค่าเรียน 5,500 บาท
 • หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมง พร้อมสอบใบขับขี่ อัตราค่าเรียน 1,000 บาท
 • หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 4 ชั่วโมง อัตราค่าเรียน 500 บาท
 • หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 2 ชั่วโมงอัตราค่าเรียน 200 บาท

ทำใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว อายุ 2 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท และค่าคำร้อง 5 บาท

ถ้าเลือกทำใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ (บัตรพลาสติก smart card) ที่สำนักงานขนส่ง จะต้องชำระค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตรฉบับละ 100 บาท

ถ้าเลือกทำใบอนุญาตขับขี่แบบเก่า นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป มาเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการเรียนฝึกหัดขับ
 • การเรียนภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ครั้งละ 2-4 ชั่วโมง
 • ผู้เรียนหากไม่สามารถเข้าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ให้โทรเลื่อนชั่วโมงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเลื่อนวันและเวลาเรียนใหม่ มิฉะนั้น ถือว่าท่านใช้สิทธิ์แล้ว
 • ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบตามหลักสูตร 15 ชั่วโมง ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสมัคร มิฉะนั้น ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนของโรงเรียน และหากประสงค์จะเรียนขับรถอีก ท่านต้องสมัครเรียนใหม่
 • ผู้เรียนจะต้องมีชั่วโมงเข้าเรียนจริงครบถ้วนไม่น้อยกว่าหลักสูตรที่กำหนด 15 ชั่วโมง จึงจะถือว่าเป็นผู้จบหลักสูตรและสามารถเข้ารับการทดสอบได้
 • เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบและต้องผ่านการทดสอบภายใน 3 เดือน นับแต่วันสมัคร หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนของโรงเรียน
 • การออกหนังสือรับรองผลการเรียนและการสอบ เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนและสอบขับรถแล้ว โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง จะออกหนังสือรับรองผลการเรียนและการสอบให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ภายในกำหนดไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
 • ในกรณีที่ทำการเรียนการสอนผู้เรียนจะปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเรียนขับรถทุกประการ หากเกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสียหายใด ๆ ในขณะเรียนขับรถ และจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใด ๆ จากโรงเรียน