สมัครเรียน
หลักสูตร :
เรียนที่ :
ข้อมูลผู้เรียน
* อีเมล :
* รหัสผ่าน :
Are you foreigner? :
* เลขประจำตัวประชาชน :
* คำนำหน้า :
* ชื่อ :
* นามสกุล :
* เบอร์มือถือ :
รูปภาพ :
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนและเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ที่โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐไดร์ฟวิ่ง
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้

ทดสอบตาบอดสี

ทดสอบสายตาทางลึก

ทดสอบสายตาทางกว้าง

ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียนขับรถและเข้าสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด

ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

วันเวลาและสถานที่
เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกหัดขับรถ

เปิดทำการทุกวัน

เวลา 06.00 - 21.00 น.

สถานที่สนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง (หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน) ซอยเทียนทะเล 23 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เรียนภาคทฤษฎี เข้ารับการอบรม

เปิดทำการทุกวัน

เวลา 07.00 - 16.00 น.

สถานที่ ห้องอบรม ชั้น 3 โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง เลขที่ 28 ซอยพระรามที่สอง 69 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

สอบใบอนุญาตขับขี่

วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์

เวลา 08.00 -14.00 น.

สถานที่สอบ

สอบภาคทฤษฎีที่ห้องทดสอบภาคทฤษฎี ชั้น 2โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง เลขที่ 28 ซอยพระรามที่สอง 69 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

สอบภาคปฏิบัติที่สนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถ (หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน) ซอยเทียนทะเล 23 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

อัตราค่าเรียน และค่าธรรมเนียม

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง พร้อมสอบใบขับขี่ อัตราค่าเรียน 5,500 บาท

หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมง พร้อมสอบใบขับขี่ อัตราค่าเรียน 1,000 บาท

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 4 ชั่วโมง อัตราค่าเรียน 500 บาท

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 2 ชั่วโมงอัตราค่าเรียน 200 บาท

ทำใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว อายุ 2 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท และค่าคำร้อง 5 บาท
ถ้าเลือกทำใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ (บัตรพลาสติก smart card) ที่สำนักงานขนส่ง จะต้องชำระค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตรฉบับละ 100 บาท
ถ้าเลือกทำใบอนุญาตขับขี่แบบเก่า นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป มาเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขการเรียนฝึกหัดขับ

การเรียนภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ครั้งละ 2-4 ชั่วโมง

ผู้เรียนหากไม่สามารถเข้าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ให้โทรเลื่อนชั่วโมงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเลื่อนวันและเวลาเรียนใหม่ มิฉะนั้น ถือว่าท่านใช้สิทธิ์แล้ว

ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบตามหลักสูตร 15 ชั่วโมง ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสมัคร มิฉะนั้น ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนของโรงเรียน และหากประสงค์จะเรียนขับรถอีก ท่านต้องสมัครเรียนใหม่

ผู้เรียนจะต้องมีชั่วโมงเข้าเรียนจริงครบถ้วนไม่น้อยกว่าหลักสูตรที่กำหนด 15 ชั่วโมง จึงจะถือว่าเป็นผู้จบหลักสูตรและสามารถเข้ารับการทดสอบได้

เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบและต้องผ่านการทดสอบภายใน 3 เดือน นับแต่วันสมัคร หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนของโรงเรียน

การออกหนังสือรับรองผลการเรียนและการสอบ เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนและสอบขับรถแล้ว โรงเรียนสอนขับรถ แทนรัฐ ไดร์ฟวิ่ง จะออกหนังสือรับรองผลการเรียนและการสอบให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ภายในกำหนดไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

ในกรณีที่ทำการเรียนการสอนผู้เรียนจะปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเรียนขับรถทุกประการ หากเกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสียหายใด ๆ ในขณะเรียนขับรถ และจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใด ๆ จากโรงเรียน