สอนขับรถยนต์
  • สอนขับรถยนต์
เปิดสอนทุกวัน
ตารางเรียนภาคปฏิบัติตารางเรียนภาคทฤษฏี
06:00 - 21:0006:00 - 21:00
เรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง 5,500 บาท เปิดทำการสอนทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 น – 21.00 น.    ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี จํานวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติจํานวน 10 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี มีเนื้อหาและชั่วโมงจํานวน 5 ชั่วโมง ดังนี้                                    -ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ        กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง                                                   -ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ 2 ชั่วโมง                                                      -ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายใน รถยนต์ 1 ชั่วโมง  ภาคปฏิบัติ มีเนื้อหาและฝึกหัดขับรถจํานวน 10 ชั่วโม ดังนี้                          -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ได้แก่       การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัต                                     การบํารุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจําวัน                                   การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ                                 การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ                                 การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง                                       การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัต     การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ                                               การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง                                        -การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ 4 ชั่วโมง ได้แก่                                 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า                                         การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถ ในทางโค้งรูปตัวเอส)     การกลับรถทางแคบ                                                           การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง                                           การขับรถเลี้ยวมุมฉากตรง                                                     การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายขนานกับขอบทาง     การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายมุมฉาก               การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านขวามุมฉาก               การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายมุมฉาก               การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่าง     ด้านขวามุมฉาก           การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน                       การหยุดรถบนทางราบ                                                         การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก                                 - ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง 3 ชั่วโมง