สอนขับรถยนต์
  • สอนขับรถยนต์
เปิดสอนทุกวัน
ตารางเรียนภาคปฏิบัติตารางเรียนภาคทฤษฏี
06:00 - 21:0006:00 - 21:00

เรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง 5,500 บาท

เปิดทำการสอนทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 น – 21.00 น.

ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี จํานวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติจํานวน 10 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี มีเนื้อหาและชั่วโมงจํานวน 5 ชั่วโมง ดังนี้

ภาคปฏิบัติ มีเนื้อหาและฝึกหัดขับรถจํานวน 10 ชั่วโมง ดังนี้