หลักสูตร สอนขับรถยนต์

หลักสูตร สอนขับรถยนต์

เปิดสอนทุกวัน

เรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง 5,500 บาท

เปิดทำการสอนทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 น – 21.00 น.

ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี จํานวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติจํานวน 10 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี มีเนื้อหาและชั่วโมงจํานวน 5 ชั่วโมง ดังนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ 2 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายใน รถยนต์ 1 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ มีเนื้อหาและฝึกหัดขับรถจํานวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ได้แก่
  • การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัต
  • การบํารุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจําวัน
  • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
  • การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
  • การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
  • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัต
  • การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ 4 ชั่วโมง ได้แก่
  • การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
  • การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถ ในทางโค้งรูปตัวเอส)
  • การกลับรถทางแคบ
  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
  • การขับรถเลี้ยวมุมฉากตรง
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายมุมฉาก
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่าง ด้านขวามุมฉาก
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่าง ด้านซ้ายมุมฉาก
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่าง ด้านขวามุมฉาก
  • การหยุดรถ
  • การจอดรถ
  • การออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
  • การหยุดรถบนทางราบ
  • การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง 3 ชั่วโมง

สมัครเรียนคอร์สนี้


หลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ