ท.2 (30ชม)
อาทิตย์
ตารางเรียนภาคปฏิบัติตารางเรียนภาคทฤษฏี
2010
มีชั่วโมงรวม 28 ชม. ปฏิบัติ 18 ชม อบรม 10 ชม.