ท2 (41ชม.)
ทุกวัน
ตารางเรียนภาคปฏิบัติตารางเรียนภาคทฤษฏี
06.00-21.0006.00-21.00
มีชั่วโมงรวม 41 ชม. ปฏิบัติ 25 ชม อบรม 14 ชม. ปรับพื้นฐาน 2 ชม.