เปิดอบรมก่อนทำใบขับขี่ อบรมแล้วไปทำใบขับขี่ที่ขนส่งได้เลย

1. อบรมทฤษฎี 5 ชม. สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่   เพื่อนำใบรับรองจากโรงเรียนไปติดต่อขอสอบใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งฯ

- เปิดทุกวันๆละ 2 รอบ รอบเช้า 8.00-13.00 น. รอบบ่าย 13.00 น-18.00 น.

- ค่าธรรมเนียม  อบรม  5 ชม. 500 บาท

- เอกสารประกอบการสมัคร

           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

           รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 

           ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

2. อบรมทฤษฎี 1 ชม. สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ ส่วนบุคคล  5  ปี   โดยใบขับขี่เดิมต้องไม่หมดอายุ

- ค่าธรรมเนียม  อบรม 1 ชม. 200 บาท

- เอกสารประกอบการสมัคร

           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

           สำเนาใบขับขี่พร้อมตัวจริง

           รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 

           ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

ติดต่อ 09-23458383 , 02-8929933 หรือ  line: tanrat8383 
ย้อนกลับ