การต่ออายุ ชำระภาษีรถ และการต่อ พ.ร.บ.

การต่ออายุ ชำระภาษีรถ และการต่อ พ.ร.บ.

การต่ออายุและชำระภาษีรถ

      >หลักฐานประกอบคำขอ

        1. สมุดคู่มือจดทะเบียนหรือสำเนา

        2. พ.ร.บ. คุ้มครองผุ้ประสพภัยจากรถ

        3. หลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ต.ร.อ.) สำหรับกรณี

            3.1 รถยนต์อายุเกิน 7 ปี 

            3.2 รถจักรยานยต์อายุเกิน 5 ปี

        *** กรณีรถไม่เป็นไปตามข้อ 3.1 และ 3.2 ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษี

        หมายเหตุ

            > การต่อทะเบียนรถจะใช้คู่มือจดทะเบียนหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนก็ได้

           > การต่อทะเบียนรถสามารถทำที่ สำนักงานขนส่งใดก็ได้

           > การต่อภาษีรถสามารถต่อได้ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน


พ.ร.บ. รถยนต์ หรือเรียกอีกอย่าหนึ่งว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

          รถทุกคันกฏหมายบังคับให้ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ) เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากจากอุบัติเหตุ  หากผ่าฝืนใช้รถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. หรือมีแต่หมดอายุจะถูกระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

          > สถานที่จำหน่าย พ.ร.บ.

            1. สถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่ง

            2. สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด

           > หลักฐานที่ใช้ทำ พ.ร.บ. 

             1.คู่มือจดทะเบียนหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนก็ได้ บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ