ใบขับขี่รถใหญ่ (บ1,บ2-ท1,ท2) คืออะไร

ใบขับขี่รถใหญ่ (บ1,บ2-ท1,ท2) คืออะไร

1.ใบขับขี่ บ1. คือใบขับขี่รถส่วนบุคคลขนาดเล็ก ตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกปี พ.ศ.2522  โดยใช้ขับรถบรรทุกส่วนบุคคลขนาดเล็กขนาดน้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม หรือใช้ขับรถโดยสารส่วนบุคคลขนาดเล็กจำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน ข้อสังเกตุรถที่ใช้ขับ ป้ายทะเบียนรถพื้นมีสีขาว รถที่ห้ามขับคือรถสาธารณะ

    ใบขับขี่ บ1.ใช้ขับรถอะไรได้บ้าง? คำตอบได้แก่ รถเก๋ง รถปิ๊คอัพ รถตู้ส่วนบุคคล รถสี่ล้อเล็กส่วนบุคคล รถสองแถวส่วนบุคคล แต่ใบขับขี่ชนิดนี้ห้ามขับรถสาธารณะและรถส่วนบุคคลขนาดใหญ่

    อายุของผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครไม่ต้องสอบประวัติอาชญากรรม


2.ใบขับขี่ บ2. คือใบขับขี่รถส่วนบุคคลขนาดใหญ่ ตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกปี พ.ศ.2522  โดยใช้ขับรถบรรทุกส่วนบุคคลขนาดใหญ่ขนาดน้ำหนักรวมสูงสุดเกิน 3,500 กิโลกรัม หรือใช้ขับรถโดยสารส่วนบุคคลขนาดใหญ่จำนวนที่นั่งผู้โดยสารเกิน 20 คน ข้อสังเกตุรถที่ใช้ขับ ป้ายทะเบียนรถพื้นมีสีขาว รถที่ห้ามขับคือรถสาธารณะ  ใบขับขี่ชนิด บ2 ใช้แทนใบขับขี่ชนิด บ1. ได้

    ใบขับขี่ บ2.ใช้ขับรถอะไรได้บ้าง? คำตอบได้แก่ รถเก๋ง รถปิ๊คอัพ รถตู้ส่วนบุคคล รถสี่ล้อเล็กส่วนบุคคล รถสองแถวส่วนบุคคล รถหกล้อ รถสิบล้อ  แต่ใบขับขี่ชนิดนี้ห้ามขับรถสาธารณะ

    อายุของผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครไม่ต้องสอบประวัติอาชญากรรม


3.ใบขับขี่ ท1. คือใบขับขี่รถทุกประเภทขนาดเล็ก ตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกปี พ.ศ.2522  โดยใช้ขับรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดน้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม หรือใช้ขับรถโดยสารขนาดเล็กจำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน ข้อสังเกตุรถที่ใช้ขับ ป้ายทะเบียนรถพื้นมีสีเหลือง รถที่ห้ามขับคือรถขนาดใหญ่

    ใบขับขี่ ท1.ใช้ขับรถอะไรได้บ้าง? คำตอบได้แก่ รถเก๋ง รถปิ๊คอัพ รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ  รถสองแถวสาธารณะ แต่ใบขับขี่ชนิดนี้ห้ามขับรถขนาดใหญ่ ใบขับขี่ ท1 ใช้แทนใบขับขี่ บ1 ได้

    อายุของผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องสอบประวัติอาชญากรรม


4.ใบขับขี่ ท2. คือใบขับขี่รถทุกประเภท ตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกปี พ.ศ.2522  โดยใช้ขับรถได้ทุกประเภท ข้อสังเกตุรถที่ใช้ขับ ป้ายทะเบียนรถพื้นมีสีเหลือง รถที่ห้ามขับคือรถพ่วงและรถวัสดุอัตราย

    ใบขับขี่ ท2.ใช้ขับรถอะไรได้บ้าง? คำตอบได้แก่ รถเก๋ง รถปิ๊คอัพ รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ  รถสองแถวสาธารณะ รถสิบล้อ รถเมย์ รถทัวร์ เป็นต้น  ใบขับขี่ ท2 ใช้แทนใบขับขี่ บ1 บ2 ท1  ได้

    อายุของผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องสอบประวัติอาชญากรรม  


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ